Nhãn treo

– In giấy Couche/Briston 300gsm, Cán màng mờ hay bóng 2 mặt hoặc cán vân

– Giấy I250 – 300 gsm, For 250gsm

– Khoan lỗ 3 mm, bo gốc hoặc không bo gốc

Danh mục: