Thiệp cưới cao cấp

Mẫu 1:
– Kích thước bao thư 13cm x 20cm
– Thiệp: 12cm x 19cm (gồm 2 tờ in màu 2 mặt)
Mẫu 2:
– Kích thước bao thư 14cm x 19cm
– Thiệp: 13cm x 18cm (gồm 2 tờ in màu 2 mặt)
Mẫu 3:
– Kích thước bao thư 14.5cm x 14.5cm
– Thiệp: 14cm x 14cm (gồm 2 tờ in màu 2 mặt)
Danh mục: